Dina sex tankecentra

Sex tankecentra pusslar ihop ditt tankemönster Sex tankecentra pusslar ihop ditt tankemönster

Runt omkring dig händer det hela tiden saker. Den situation du uppfattar runt omkring dig som ledare kräver ibland skärpt uppmärksamhet och ibland att du agerar proaktivt. Men det mesta som händer ska åtminstone för tillfället bara iakttas. Tex om du följer en medarbetares utveckling och i olika sammanhang noterar hans eller hennes beteende och vilka resultat det leder till. Ibland ska du minnas dem för att skapa en coachande dialog.

 

Vi har alla blinda fläckar. Sådant vi inte ser eller ser och inte bryr oss om. Det leder till att vissa saker blir försummade i vår uppfattning av den omgivande verkligheten och vissa andra - det vi fokuserar - blir därför relativt sett viktigare och mer fokuserat. Därför är kunskapen om hur du uppfattar din omvärld så viktigt. Den formella axiologin tillämpad på omvärldsuppfattningen ger tre tankecentra som iakktar och värderar vissa saker:

 

Logik & System uppfattar fakta och värderar logiskt vad de betyder inplacerade i ett tankemässigt sammanhang som är genomtänkt. Det kan tex med lätthet se att en medarbetare kommer 7 minuter för sent till ett möte som började på utsatt tid. Vilket får en konsekvens för bedömningen av medarbetarens inställning till tidspassning.

 

Funktion & Nytta uppfattar hur saker och ting samt människor fungerar i verklighetens värld och vilka konsekvenser och resultat det leder till. Det kan också föreställa sig alternativa sätt på hur saker kan fungera och värderar därför gärna ett praktiskt resultat gjort på visst sätt mot ett annat sätt som hade gett ett annat resultat. Det kan se samma medarbetare komma 7 minuter för sent men uppskatta att medarbetaren hunnit göra något som var väsentligt att få gjort. Under förutsättning att den åtgärden har samma höga prioritet som medarbetaren gett den.

 

Intuition & Empati uppfattar det unika hos andra människor och kan också uppfatta indikationer på hur tex en medarbetare mår. Detta tankecenter fokuserar på att skapa personliga relationer på det unika sätt som är bäst för en viss individ. Det försöker fånga hur medarbetaren mår när den kommer 7 minuter för sent och kan av kroppsspråk och minspel samt kunskap om individen gissa att nu är det strul hemma igen!

 

Vissa tankecentra är viktigare än andra i en viss situation. Men för de flesta ledare är det viktigt att alla tre är aktiva i situationsuppfattningen och situationsanalysen. Det är mycket viktigt för en ledare att kunna uppfatta situationen i omvärlden som den är samt förväntningar och krav på ansvarsområdet. Kraven på en allsidig omvärldsbild ökar ju högre upp i ledningen som ledaren kommer. Främst därför att frågeställningarna alltmer blir av karaktären "det beror på" när beslut ska tas. Detsamma gäller hur beslut ska genomföras.

 

Din egen jag-bild
Dessa tankecentra bildar en egen arbetsgrupp som hela tiden matar ditt medvetande med bilder av i vilket sammanhang du befinner dig. Din syn på dig själv avgör hur och om du kommer att agera. Även där kan vi ha blinda fläckar och har mycket ofta ett tankecentra som dominerar över de andra. Bilden av omvärlden skickas vidare till arbetsgrupp två som sysslar med frågan om vad ledaren ska göra:

 

Normativt Jag äger din regelbok för dig själv. Det är beskrivningarna av dina Måsten som tydliggör i dina egna ögon vem du är, jämfört med din uppfattning om hur du ska vara. Här finns regler för vad du ska göra och inte göra i olika situationer och vad som är rätt och fel i ditt eget beteende och förhållningssätt till din omvärld. Det intresserar sig för att du gör rätt saker enligt en genomtänkt tanke och gärna inom ramen för dina mål och de åtgärder du tidssatt. Det kan därför också göra en plan för din framtid.

 

Yttre Jag intresserar sig för hur du kommer att uppfattas om du gör något eller inte gör något och på vilket sätt du ska göra det du ska göra. Detta är din medvetenhet om hur du vill uppfattas i olika sammanhang för att dina insatser ska få den påverkan du vill ha på din omvärld. Här finns bla din rollmedvetenhet. Ditt normativa jag har tex regelboken för vad du ska göra som chef, men detta tankecentra pröver konsekvensen i andras ögon av att du gör eller inte gör det som allmänt sett ska göras av en chef. Det intresserar sig för lämplig timing, på att "välja sina strider" och ser situationer som något man kan påverka på olika sätt. Det skapar ledarens självtillit till sin förmåga att hantera olika situationer med andra människor.

 

Inre Jag är vad du känner inför dig själv. Det hanterar din självkänsla i vilken du ser dig som du är alldeles bortsett från vad du uträttar och uppnår (som är det Yttre Jaget) eller hur du lever upp till dina krav på dig själv (Normativt Jag). Med tillräcklig självkänsla kan du lättare undvika att känna dig personligen påhoppad vid personlig kritik och bara se sådan kritik som ett resultat av den andres uppfattning och känsla.

 

Du kan enkelt kartlägga ditt tankemönster via internet och få ditt resultat presenterat av en certifierad axiolog. Läs mer eller kontakta nu.

 

Tankecentra i korthet

Vårt tankemönster handlar om två fokus som har olika konsekvenser. Hur du uppfattar din omvärld ger dig kunskap om de situationer du befinner dig i. Tre  tankecentra iakktar och värderar:

 

Logik & System uppfattar fakta och värderar logiskt vad de betyder inplacerade i ett tankemässigt sammanhang som är genomtänkt.

 

Funktion & Nytta uppfattar hur saker och ting samt människor fungerar i verklighetens värld och vilka konsekvenser och resultat det leder till.

 

Intuition & Empati uppfattar det unika hos andra individer och kan också uppfatta indikationer på hur någon mår.

 

Din egen jag-bild
När du - på ditt sätt - uppfattat i vilken situation du befinner dig avgör din syn på dig själv  hur och om du kommer att agera. Även här finns tre tankecentra:

 

Normativt Jag är din regelbok för dig själv. Det är beskrivningarna av dina Måsten som tydliggör vem du vill vara. Här finns regler för tex vad som är rätt och fel i ditt eget beteende och förhållningssätt till din omvärld.

 

Yttre Jag är din medvetenhet om hur du vill uppfattas i olika sammanhang för att dina insatser ska få den påverkan du vill ha på din omvärld. Här finns bla din rollmedvetenhet.

 

Inre Jag är vad du känner inför dig själv. Det hanterar din självkänsla i vilken du ser dig som du är alldeles bortsett från vad du uträttar och uppnår eller hur du lever upp till dina krav på dig själv. Med tillräcklig självkänsla kan du lättare se andras kritik som ett resultat av den andres uppfattning och känsla.

 

Du kan enkelt kartlägga ditt tankemönster via internet och få ditt resultat presenterat av en certifierad axiolog. Kontakta nu.