Vår ledarutveckling

Vi är specialiserade på ledningsutveckling, ledarskap och karriärplanering inom företag och statliga myndigheter. Vår affärsidé är att vara en resurs för chefer i deras förändringsarbete.

 

Vi arbetar både med seminarier och som individuell samtalspartner till chefer. Alla insatser skräddarsys för varje kund och uppdrag. Vi är en virtuell organisation och kan oftast samarbeta med någon annan konsult i vårt nätverk. Insatserna kan vara:

  • Utveckling av ledningsgrupper, deras roll, arbetsmetoder och samarbete
  • Utveckling av chefer som ledare inkl kartläggning av ledarstil och genomförande av individuell ledarutveckling
  • Kartläggningar av hur chefsarbete och ledarskap utförs, inkl särskilda coachsamtal för chefer som vill ha en personlig insats Executive coaching.
  • Utbildning i ledarskap och chefsarbete samt verksamhetsutveckling
  • Delta i projekt där en utomstående samtalspartner kan behövas, tex för utformning av ledarpolicy, riktlinjer och ledningssytem för chefer mm
  • Karriärplaneringsseminarier för chefer för att utveckla deras arbete med egen professionell inriktning och utveckling. Seminarierna bygger bla på vårt eget material Professionell Qvalitetsvision PQV.

Det enklaste och billigaste sättet att arbeta med oss är att läsa våra eSkrifter och böcker. Särskilt eSkrifterna är gjorda för den chef som har ont om tid, snabbt behöver en genomlysning av en situation med förslag till synsätt och lösningar. Beskrivning av vilka eSkrifter som finns hittar du här.

 

Chefers roll
Vår grundsyn är att chefer är till för att ge medarbetare bättre förutsättningar att utveckla sitt jobb och sitt samarbete och därmed sig själva i sin professionella roll. I första hand måste chefer ta sitt ansvar för att enheten som helhet fungerar. Därefter kan och bör de själva delta i det operativa arbetet på det sätt som stöder medarbetares och organisationens utveckling.

 

Delegering, coaching, kompetensutveckling, medarbetarsamtal, effektiva arbetsmetoder och målsamverkan blir därför viktiga "verktyg". Vi genomför seminarier och individuella konsultationer inom samtliga dessa områden.

 

Chefers arbetsbelastning
I dagsläget har chefer ofta för stor egen arbetsbelastning. Vi genomför seminarier vars syfte är att hjälpa chefer att strukturera upp sin situation genom en systematisk analys för att först identifiera rollkrav på sin funktion och sig själva i följande arbetssteg:

* Kraven på och rollen för enheten.
* Särskilda krav från närmaste chef till enheten
* Till följd av detta vilka kompetenskrav som ställs på enhetens medarbetare
* Vilka krav som ställs på utveckling av enhetens arbetssätt och effektivitet bla med tanke på kundkrav (som finns även om enheten bara har interna ´kunder´)
* Samt som slutlig konsekvens vilka krav detta ställer på chefen som ledare, målformulerare, samordnare och coach.

 

Chefsförsörjningen
dvs det långsiktiga arbetet med att utveckla egna ledarämnen, är ofta ett viktigt förbättringsområde. Där kan vi:

* föreslå arbetsformer och organisation för Chefsförsörjning
* genomföra seminarier för yngre ledarkandidater i åldern 27-35 år (SPU) som syftar till att orientera om kraven i en framtida chefskarriär och samtidigt bedöma deltagarens egen lämplighet för en framtida chefsbefattning. Seminariet skapar en process för att ta fram en egen ´karriär-vision´ och skapa en egen utvecklingsplan.
* genomföra seminarier för erfarna chefer 47-57 år (SEC) med syfte att förtydliga målinriktningen för den fortsatta karriären. Det innebär en orientering om framtida ledarkrav och en process för att ta fram en egen ny målbild ´karriärvision´ med handlingsplan.

 

Arbetet med att ta fram sin egen målbild görs med stöd av en skriftlig intervjuguide - Professionell Qvalitetsvision PQV, som kan köpas från KanLeda.