Krav på ledare och chef

Uppfatta situationen
Den första förutsättningen för att en ledare ska lyckas, är att kunna uppfatta situationen i omvärlden som den är samt förväntningar och krav på ansvarsområdet. Ökad medvetenhet om hur det egna värderings- och tankemönstret påverkar den egna situationsuppfattningen är väsentlig. Den styr kvaliteten i den fortsatta analysen.

 

Förstå situationen
Den andra förutsättningen är att dra rätt slutsatser av vad man uppfattat - situationsanalysen. Det kräver dels att chefen skaffar tillräckligt med fakta, bedömer situationen allsidigt och ger sig själv tid till kommunikation och faktainsamling. Men den kräver också förmåga att hantera tre olika sätt - det logiska, det intuitiva och det praktiska - på ett lämpligt sätt för situationen.

 

Välj rätt sätt att påverka och leda
Den tredje förutsättningen är att skapa det slags aktivitet hos medarbetare och sig själv, som ger rätt resultat med tanke på anpassning till eller påverkan av situationen. Det kräver kunskap om hur man uppfattas som ledare och ställer därför krav på viss självinsikt. Men också öppenhet mot omvärlden och en så pass stark självkänsla att man känner att man klarar situationen. Det senare är ett direkt resultat av hur chefen ser på sig själv som person. Olika grader av självkänsla, självförtroende och självkontroll ger olika möjligheter att klara det man upplever som svåra situationer.

 

Kartlägg din ledarstil
Öka kunskapen om din ledarstil genom en kartläggning av ditt värderings- och tankemönster. Undersökningen är enkel. Du gör den via internet genom att rangordna 5*18 påståenden och får en återföring av resultatet i en utförlig skriftlig rapport. Resultaten uppstår genom logiska, matematiska normer och är inte baserade på någon specifik population eller grupp. Följaktligen är det inte ett "test" som man klarar eller inte klarar och resultaten har ingen påverkan av kön, ålder, etniskt utsprung eller annan indelning. Uppriktighet är det bästa sättet för att få egna, riktiga resultat.

Skicka en intresseanmälan!