Utveckla ledningsgruppen i 12 steg

En väl fungerande ledningsgrupp är bland det viktigaste för ett företags framgång. Men en ledningsgrupp som arbetat länge tillsammans kan fastna i sina arbetsformer. En nytillsatt grupp kan också ha svårigheter att hitta samspelet. Med hjälp av följande 12 steg får ledningsgruppen nytt liv.

 

Tipsen är hämtade ur boken Ledningsgruppens dynamik av bla Gunnar Selin.

 

 1. Ledningsgruppens roll. Vilken information ska delges och av vem? Hur ska beslutsärenden hanteras?
 2. Ledningsgruppens medlemmar. Avgör vilka som ska ingå för att ni ska kunna hantera både strategiska frågor och få tillräckligt kunnande om verksamheten.
 3. Strategi och vision. Skapa tillräcklig tydlighet för att kunna göra en affärsplan för ansvarsområdet. Analysera: Hur fungerar företaget idag? Hur stort är det om tex fem år? Vilka ledningssystem och beslutsforum kräver det?
 4. Ledningssystemen. Analysera hur ledningssystemen organisation, resultat och kompetensutveckling kan förbättras. Skapa bättre IT-stöd för uppföljning, information och kompetensutveckling.
 5. Grundläggande värderingar. Låt ledningsgruppen granska de dokument som beskriver företagets grundläggande värderingar. Sammanställ, kondensera och förenkla. Vidga dialogen till en större krets.
 6. Andra forum. Besluta vilka andra forum som ska finnas för de chefer som inte ingår i ledningsgruppen. Vidgad ledningsgrupp, särskilda chefsforum, dialogforum för samtliga chefer, personalsamlingar är några exempel.
 7. Direktkontakt med kompetenspersoner. Låt de mest kompetenta medarbetarna föredra sina ärenden för ledningsgruppen före ledningsgruppens dialog. Det ger er bättre beslutsunderlag, direktkontakt med organisationen och det ger också medarbetarna stimulans.
 8. Ledningsgruppens kompetens. Gör en ledarstilsanalys och kartlägg er samlade kompetens för att hantera olika steg i beslutsprocessen.
 9. Ledningsgruppen som team. Hur fungerar teamet tillsammans för olika steg i beslutsprocessen? Inventera förbättringar.
 10. Enskild dialog. Samtala med varje ledningsgruppsmedlem med utgångspunkt i ledarstilsanalysen och starta en dialog kring hur gruppen kan utvecklas.
 11. Rotera ledningsrollen. Att fördela uppgiften att vara mötesledare under ledningsgruppsmötena förbättrar teamklimatet och effektiviserar informationsgivningen.

Om du inte är högste chef, men ändå vill skapa en förändring i din chefs ledningsgrupps sätt att fungera, finns det olika sätt att gå tillväga. Ge din chef en kortfattad beskrivning av vad som kan utvecklas i informationsgivning, beslutsfattande och mötesledning. Undvik att kritisera hur ledningsgruppen fungerar idag. Börja med att peka ut vad som fungerar bra och därefter vad som kan bli bättre. Boken Ledningsgruppens dynamik är en utmärkt, grundläggande bok om hur man skapar en effektiv, beslutskraftig ledningsgrupp.

 

Det kan vara svårt för en medlem i ledningsgruppen att få till en konstruktiv diskussion med kollegorna. Det kan kännas som ett utpekande av olika kollegor. Därför kan det underlätta att använda en konsult för att analysera förändringsbehoven. Det kan du också föreslå din chef.

> Beställ boken Ledningsgruppens dynamik