Uppföljning ger energi

Som ledare ska du inspirera och motivera andra. Men periodvis räcker inte energin till. Att göra uppföljningar inom områden som berör dina medarbetare, dina intressenter och dig själv kan reda ut sådant som stör motivationen och förstärker din upplevelse av kontroll.

 

Oftast är det ganska konkreta saker som kan göra att motivationen störs. En del rättar till sig självt, andra kräver åtgärder och något tredje område kan verka onödigt svårt genom att ledaren inte riktigt vet hur hon eller han ska hantera problemet eller situationen.

 

Uppföljning handlar om tydliga mål, metoder för uppföljning av dem och dialoger både individuellt och i team. Om uppföljningen görs konstruktivt som ett sökande efter nuläget och orsakerna till det ger det både bättre förståelse hos medarbetare och bättre känsla av kontroll och förståelse hos ledaren. Att skapa en uppföljningskultur som inte stimulerar bortförklaringar eller att lägga ansvar på andra eller att bortse från vad som inte gjorts ger energi.

 

Det som upplevs som svårt startar egentligen med det egna tänkandet kring situationen eller problemet eller möjligheterna som finns. Det är inte alls säkert att andra ser situationen som problematisk eller svår. Gör din egen analys av hur du upplever de här områdena:

 

1. Verksamheten
- har ni tillräcklig kvalitet, effektivitet och är era intressenter nöjda med vad ni gör
- är yrkesrollerna tillräckligt tydligt beskrivna

- når ni era mål

 

2. Dina medarbetare
- hur motsvarar varje medarbetare kraven i sin yrkesroll
- har du rätt medarbetare i varje yrkesroll
- gillar du dina medarbetare
- är du "störd" av någon viss medarbetare

 

3. Kompetens inom din enhet
- finns den kompetens som krävs för att ni ska klara er egen verksamhet
- har du en åtgärdsplan för att utveckla eller skaffa kompetens

 

4. Dina medarbetare som team
- har ni en tydlig ansvarsfördelning inom teamet
- är samarbetet kompetensutvecklande
- är samarbetet intressent-fokuserat
- har ni kul tillsammans

 

5. Dina intressenter, dvs dem ni skapar nytta för
- har du det samarbete du behöver med de interna enheter ni arbetar ihop med
- har ni en överenskommen åtgärdsplan för hur samarbetet kan utvecklas
- gillar du dina intressenter

 

6. Din chef
- har du en tydlig och överenskommen beslutsrätt med din chef
- har ni en överenskommen och regelbunden metodik för information, dialog, samråd och uppföljning
- förstår du hur din chef vill ha ert samarbete
- gillar du din chef
- accepterar din chef och företagsledningen det sätt på vilket du tar ditt ansvar och de resultat du levererar?

 

7. Era mål

- finns det tydliga mål på alla de nivåer du behöver?

- tex för hela ditt ansvarsområdes slutresultat

- för varje medarbetare och/eller grupp

- är målen inte bara överenskomna utan också accepterade och motiverande för medarbetarna

 

8. Du själv och din ledarstil
- ser du dig själv som skicklig i chefs- och ledarrollen
- uppfattas du av andra som en skicklig ledare
- går det att skapa en av alla accepterad chefsroll
- vill du utsätta dig för allt det som en chef måste göra och tåla
- vad får du ut av att vara chef
- räcker det för att du ska inspireras i din ledarroll
- har du en plan för utveckling av ditt personliga ledarskap

- hinner du vara ledare

 

Kommentar
Allmänt sett är de svåraste områdena nr 2, 6 och 7. Inom dem skapas energiförluster i större utsträckning än i de andra om du inte upplever dig ha en bra situation. Din syn på dig själv i din ledarroll är också helt avgörande för hur du vågar och kan hantera ledarrollen.

 

Undersök själv:

Gör din egen ledaranalys och hitta energitjuvarna:

1. Verksamheten - är yrkesroller och verksamhet tydligt beskriven

2. Dina medarbetare och deras kompetens för sina yrkesroller

3. Kompetens inom din enhet

4. Dina medarbetare som team

5. Dina intressenter

6. Din chef och ert samarbete

7. Överenskomna mål

8. Du själv och din ledarstil