Tydliga ledare ger friskare företag

Medarbetare i företag där cheferna är tydliga är mindre sjuka. Det har kommit fram i forskningsprojektet Hälsa och framtid. De friska företagen har också ett väl utvecklat program för ledarskapsutveckling och cheferna har mycket direktkontakt med medarbetarna.

 

Tydliga strategier och informella informationsvägar är andra utmärkande drag för de friska företagen. Chefens personliga egenskaper som social kompetens och ett intresse för personalens idéer var andra nyckelfaktorer. I undersökningen har 38 privata företag med låg andel långtidssjukfrånvaro (>90 dagar) jämförts med företag som har genomsnittlig frånvaro. Ett intressant resultat är att ledarna i företag med låg sjukfrånvaro rekryteras oftare internt. Synen på kompetensutveckling på alla nivåer är att det är personligt utvecklande och styrs inte enbart av verksamhetens direkta behov.

 

Här är fler av de utmärkande dragen för friskare företag:

 

Ledarskap

 • Har en ledarskapsfilosofi där tydligt ledarskap på alla nivåer är viktigt
 • Ledarna och medarbetarna vet vad som förväntas av dem
 • Ledarna har ett välutvecklat stöd i det dagliga arbetet

Kompetensförsörjning

 • Betraktar medarbetaren som en resurs i höge grad
 • Tydliga karriärvägar, vanligt med intern rekrytering på alla nivåer
 • Genomtänkta strategier vid rekrytering, där man ser på fler saker än ren yrkeskompetens, t ex att trivas i gruppen, att dela värdegrunderna

Kommunikation och kännedom

 • Hög kännedom om vad som händer i organisationen
 • Formella kommunikationsvägar kompletteras med informella
 • Öppenhet för diskussion och kritik
 • Positiv attityd till problemlösning
 • Mycket direktkontakt mellan ledare och personal
 • Enträgenhet vad gäller kommunikation
 • Strategier för återkoppling

Delaktighet

 • Företagets värderingar är välkända för alla
 • Delaktighet i förbättringsarbetet
 • Medvetenhet om att det behövs ansträngning för att personalen ska ta ansvar

Om undersökningen
Företag med låg andel långtidssjukfrånvaro (>90 dagar) har jämförts med företag som har genomsnittlig långtidssjukfrånvaro. 200 intervjuer vid 38 privata företag har lagt grunden för undersökningen. Syftet var att fånga faktorer på organisatorisk nivå och personerna som intervjuades hade strategiska positioner i företagen.

 

Hälsa och framtid är ett gränsöverskridande forskningsprojekt som studerar vad som utmärker privata företag som har friska medarbetare. I projektet finns representanter för näringslivet, fackförbund, försäkringsbolag och forskare från Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa, Karolinska Institutet och Uppsala Universitet.

 

> Läs en mer utförlig rapport (pdf-fil)