Ledarutveckling

Tankemönster och ledarstil

Värderingar
En ledare kastas mellan många olika situationer under en normal arbetsdag. Vid möten, samtal eller vid egen genomgång av resultatrapporter och beslutsunderlag arbetar det egna värderingsmönstret oavbrutet. Inför oss själva blir egna värderingar tydliga när vi ger värdeomdömen. Vi tycker att en chef är ´har grepp om läget´ eller att ´henne kan jag alltid lita på´. Men vi kan också som ledare ´känna på oss´ att beslutsunderlaget är missvisande eller att det beslut kollegorna föreslår inte kommer att fungera.

 

Vi märker inte alltid de attityder och normer som ligger bakom värdeomdömet. Det gör diskussioner om värderingar svårare. Axiologin förbättrar din allmänna medvetenhet om ditt eget värderingsmönster och kan utveckla tex en ledares förmåga till en allsidigare och mer medveten egen värderingsgrund och värderingsanalys. Just nu diskuterar vi gärna etiska frågeställningar som är ett av exemplen på områden inom vilka axiologin kan ge skarpare tankeinstrument. Men detsamma gäller en analys av vilka kundvärden företaget ska skapa eller vilka värderingar som ger framgång i det egna företagets kultur.

 

Personlighet och ledarstil
Värderingar är en integrerad del i vårt själsliv och därmed för vår personlighet. Enklast ser vi det hos andra, tex vår egen chef. Vi märker mest det som är en skillnad i förhållande till oss själva eller en efterlängtad likhet men saknar oftast ett språk för att beskriva skillnaden. Därmed finns risken att ett samarbete med en annan person försvåras i onödan. Ökad kunskap om den egna värderingsprofilen gör en individ mer medveten om hur sättet att kommunicera kan förbättras, eller vad man lätt bortser ifrån i en viss situation.

 

Dr Evert Schildt - tidigare forskare inom FOA och numera bortgången - har gjort omfattande insatser för att utveckla tolkningen av värderingsmönstrets betydelse för personlighet och ledarstil. Utgångspunkten är att vårt uppfattande och tänkande är det som matas in i värderingsprocessen. Därmed blir olika förmåga till uppfattande också starkt påverkande på vad som senare kan värderas. Vissa ledare är tex inte så bra på att uppfatta individer i en viss situation och genom att bortse från dem kommer fakta och andra faktorer att alltför mycket påverka situationsuppfattningen. I vissa lägen - t ex i en förhandling eller för att lösa en konflikt - kan ett bortseende från de individer som ingår bli förödande för kvaliten i analysen.

 

Men med de intryck vi skaffar oss i situationsuppfattningen går vi vidare till situationsanalysen och använder den kombination av olika sätt som ger oss själva en slutsats av ´läget´.

 

Innehållet i våra värderingsmönster kommer från vår erfarenhet av och kunskap om oss själva och den värld vi lever i. Detta mönster ger oss vårt normativa medvetande. Värden bestämmer våra beslut, våra beslut, vårt agerande mm och kommer därför att väsentligen påverka våra egna liv och vårt samliv med andra. Mycket av våra värderingar grundar sig också på vår syn på vad som är positivt eller negativt värde.