Chefsrollen:

1. Chefsfunktionen: Chefskap

Den som ska följa sin ledare, måste ha känslan av att ledaren vet vart vi ska. Chefskap är att ha överblick över vad ansvarsområdet ska uträtta i det större perspektivet. Dvs konsekvensen av affärsidé, av den strategiska planeringen, alla policies och det sätt på vilket huvudprocessen är utformad är bra exempel på vad som ligger i överblicken. Den ger en praktisk slutsats för den egna enhetens uppgift och roll. Det sätt på vilket chefskapet blir tydligt är främst i konkretisering av mål samt utveckling av enhetens arbetsmetoder så att de blir effektivare och skapar bättre kundvärde.

 

Viktiga verktyg är måluppföljning, analys av resultat tillsammans med medarbetare enskilt eller i grupp och revidering av målen om det behövs. Uppföljningen får aldrig bli enbart en kunskap för chefen. Medarbetare ska helst i samma omfattning kunna följa hur enheten når sina mål. Uppföljningssystemen ska därför vara gemensamma och helst lättillgängliga i ett gemensamt IT-system.

 

Chefskap är att veta vad som ska uppnås och följa upp det samt förändra för bättre måluppfyllelse. Chefskap baseras på att din chef och din företagsledning har förtroende för din förmåga att nå önskade mål på rätt sätt. Bra utfört chefskap leder till insikt i vilket förändringsbehov som finns i verksamheten.

 

Chefskap kräver lojalitet mot ledningens beslut och företagets övriga riktlinjer. Det måste baseras på öppen dialog med den närmaste chefen och i den ledningsgrupp där chefen sitter med.

 

2. Chefsfunktionen: Ledarskap

Ledarskap är att få dina medarbetare med dig och nå målen med hjälp av dem. Till sin natur är ledarskap helt annorlunda än chefskap. I ledarskapet är relationen till varje individ och till grupper av individer det centrala. Man kan se ledarskap som färskvara. Medarbetarnas tilltro till dig kan ändras genom en enstaka händelse, ett misstolkat uttryck från din sida eller att du tappar självkontrollen. Men du kan vanligtvis återta ledarskapet genom att erkänna ditt misstag och beklaga vad du orsakat. Men även ledaren måste lära sig att utveckla sitt sätt. Upprepade ´misstag´ i ledarskapet kan till slut inte ursäktas, de blir istället en del av den bild medarbetare har av dig.

 

Ledarskapet måste bygga på ditt sätt att tänka och din personlighet och det sätt du i längden kan använda för att skapa och utveckla relationer med dina medarbetare. Relationerna till medarbetarna måste skapas med tanke på hur de tänker och fungerar. Ledarskap handlar om att se varje individ som unik och använda de sätt som är bäst för att leda just denna individ. Verktygen för ledarskap är coachande dialoger med individer och i grupp, regelbundna insatser för att stärka känslan av gemensamma mål, utveckla internt samarbete i gruppen och utveckla kompetens och yrkesroller inom ert yrkesområde.

 

Ledarskap är att använda det beteende du kan använda för att få medarbetare att förverkliga målen. Det baseras på det förtroende som dina medarbetare individuellt och i grupp känner för dig. Hur du kan utveckla ditt ledarskap stys av hur du uppfattar din omvärld och hur du ser på dig själv. Det kan kartläggas i en enkel undersökning.

 

3. Chefsfunktionen: Samordning

Varje chefs ansvarsområde är en del av den högre chefens. Den delen av samordning ryms inom chefskapet. Men tvärs genom företaget måste också varje enhet fungera effektivt med resten av organisationen. Ibland beskriver huvud- och stödprocesserna större delen av vad som krävs, ibland är utvecklingen av gemensamma arbetsmetoder något chefen själv får ta initiativ till tillsammans med andra chefskollegor. Att tänka i verksamhets- och informationsflöden är en grundbult i samordningsansvaret.

 

I samordning ingår också allt det nätverksbyggande som behövs både internt och externt. Exakt vad det kräver skiftar beroende på företag, bransch och funktion.

 

Men på ett övergripande plan är chefen ansvarig för att skapa det nätverk som säkerställer att det finns samtalspartners för att:

  1. Utvärdera hur den egna enheten löser sina uppgifter i ett processperspektiv (arbetsflöde) internt
  2. Utvärdera hur den egna enheten fungerar jämfört mot liknande enheter i andra företag och organisationer (benchmarking)
  3. Utvärdera hur kunder upplever enhetens arbetsmetoder
  4. Utvärdera hur andra för enheten väsentliga funktioner upplever arbetskvalitet och kvantitet
  5. Utveckla arbetsmetodik och kompetens inom området både genom interna och externa kontakter

Samordning är att få egen enhet att ´gå i takt med´ resten av organisationen samt följa förändringen externt.

 

4. Chefsfunktionen: Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är att ge varje medarbetare tillräcklig kunskap och skicklighet för att kunna klara sitt nuvarande och/eller kommande jobb. Därför startar kompetensutveckling med att få varje medarbetare att tydligt se vilka resultat som han eller hans enhet ska producera samt de värderingar som skapar en professionell hantering av olika praktiska och teoretiska frågor.

 

Det som stimulerar kompetensutveckling är konstruktiv återkopplig till varje individ om hur hans insats uppfattas. Årliga utvecklingssamtal är en del av den metodiken men många fler insatser behövs för att nå en stimulerande lärmiljö för alla.

 

I boken Ledningsgruppens dynamik på Liber beskriver jag vilka konsekvenser denna syn på chefsrollen ger främst för ledningsgrupps-arbetet. I Från Chef till Coach hur de fyra delarna kan hanteras praktiskt i det egna ledarskapet.

Chefens fyra delroller

Chefskap - veta vart vi ska

Ledarskap - få medarbetare att vilja följa med

Samordning - att få enheten att stämma in i organisationen

Kompetensutveckling - att utveckla professionellt kunnande hos alla