Chefs- och ledarrollen

Vi har en stor efterfrågan på ledarskap. Därför blir lätt begreppet ´ledarskap´ ett överordnat begrepp som ska beskriva allt önskvärt kring bra ledare i ett företag. Men när vi bygger en organisation skapar vi alltid en funktion som normalt kallas chef, mera sällan kallas ledare. Funktionen är densamma - att vara företagets representant inom det egna ansvarsområdet - för att se till att förverkliga vad ansvarsområdet ska uppnå.

 

I det här dokumentet beskriver jag en helhetssyn på chefsrollen, men du kan också klicka dig direkt till de avsnitt som intresserar dig mest:

  • Chefskap - veta vart vi ska
  • Ledarskap - få medarbetare att vilja följa med
  • Samordning - att få enheten att stämma in i organisationen
  • Kompetensutveckling - att utveckla professionellt kunnande hos alla
  • Chefsansvar och beslut
  • Direkt och indirekt ledarskap
  • Chefens effektivitetsområden

 

Att ha bra chefer på alla chefsfunktioner är viktigt. En chef påverkar mycket kraftigt sina medarbetares arbetsmiljö. Därför är feedback till chefer särskilt viktigt och deras personliga utvecklingsplan och utvecklingssamtal väsentliga för att chefer ska kunna utveckla sin roll. Ett särskilt system för att identifiera, rekrytera, utveckla och belöna chefer måste alltid finnas. En del av ett sådant chefsförsörjningssystem är att bedöma om de chefer som har ansvar för affärsplanen också har kompetens för att genomföra den.

 

För att formulera kraven på chef eller ledare behöver vi därför dela upp denna funktion. De första fyra punkterna är sammantaget chefsrollens innehåll. Var och en av dem ställer särskilda krav. Läs mer om Chefsrollens fyra delar.

 

Hur du rent praktiskt kan både tänka och göra för att öka effektiviteten i din chefsfunktion beskriver vi i en 5-punktsplan. Hur du kommer att hantera din egen utvecklingsinsats för att förbättra din ledarsituation styrs i stor utsträckning av både din Ledarstil och ditt sätt att tänka.

 

Ibland är din uppgift mycket svår. Det kan handla om att ditt ansvar inte motsvarar din beslutsrätt. Läs mer om Chefsansvar och beslut.

 

Direkt och indirekt ledarskap

Som chef blir du aldrig färdig med din arbetsdag. Tiden, kompetensen och energin räcker inte till allt. Därför finns det alltid ogjorda arbetsuppgifter när du går hem och ditt fokus måste alltid läggas på det mest väsentliga. En av de mest väsentliga uppgifterna är att få företaget och ditt ansvarsområde att fungera även utan din direkta inblandning. Det görs med direkt och indirekt ledarskap.

 

I det direkta ledarskapet arbetar du med dina närmaste chefer. Arbetsmetoderna är delegering och arbetsfördelning som vi beskriver i delegeringskapitlet. Båda dessa metoder innebär att du låter andra lösa dina uppgifter i ditt ställe. I ledningsgruppen kan ni dessutom både kommunicera, analysera och planera.

Det indirekta ledarskapet riktar sig mot alla andra chefer och medarbetare och handlar om att ge dem förutsättningar att lösa företagets uppgifter genom en så effektiv och kraftfull organisation som möjligt. Syftet med ledningssystemen är att bygga en organisation med chefer/ledare och ladda dem med beslutsrätt, skapa beslutskraft och utveckla kompetens.

 

Den uppgiften är speciell när du är ny som chef för ditt område.